زندگی کوتاه است نه غمی می ارزد و نه شادی ماندن دارد..
بهترین راه برایت این است
که بخندی و بخندی و بخندی
به غمش..
به کَمش..
و زیادی..
و همش

(Visited 110 times, 1 visits today)
لینک طنز آنلاین