مجله خانواده سبز با زمینه فعالیت خانوادگی، اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی در مرداد ماه 1378 شمسی منتشر شد، اكنون در پانزدهمین  سال  انتشار خانواده سبز، این نشریه به عنوان  پرخواننده ترین مجله ایرانی در جهان از وجود تحریریه نسل سوم مطبوعات ایران استفاده  می كند. هر پانزده روز یك بار میلیونها ایرانی در سراسر جهان چشم به راه تولد شماره جدید مجله خودشان هستند.  پیش از 150000 نسخه شمارگان (تیراژ) چاپی وبیش از160000 شمارگان اینترنتی در ماه نشان از مخاطبان گسترده عادی و الكترونیكی مجله در سراسر جهان است .  خلاقیت ،نوآوری ، توجه به سلیقه های اقشار مختلف ، افزایش كیفیت و استفاده از نظریات  كارشناسان متخصص از جمله اهداف مورد توجه  مدیران نشریه بوده است .

(Visited 330 times, 1 visits today)